Algemene – Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakkerij Nico de Vos V.O.F.. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakkerij Nico de Vos V.O.F. te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij Nico de Vos V.O.F. zijn vrijblijvend. Bakkerij Nico de Vos V.O.F accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij Nico de Vos V.O.F behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order – en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, contactformulier, E-mail of webshop, is de overeenkomst een feit. Bakkerij Nico de Vos V.O.F.  behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg – en administratie kosten

Bakkerij Nico de Vos V.O.F. bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangegeven tijdstip van maandag t/m vrijdag vanaf 08:00uur t/m 13:00 uur, zaterdag van 08:00uur t/m 17:00uur. Voor het bezorgen van een ontbijt bezorgen wij van maandag t/m zaterdag  van 07:00uur t/m 09:30 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen.

Leveringen

Bakkerij Nico de Vos V.O.F. zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakkerij Nico de Vos V.O.F. ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bakkerij Nico de Vos V.O.F. daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na de aflevering, schriftelijk gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Bakkerij Nico de Vos V.O.F. aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling bij afhalen in onze winkel, iDeal( internet betaling) of aan de bezorger bij bezorging. In het geval dat Bakkerij Nico de Vos V.O.F. een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van (30)kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van d bankrekening van Bakkerij Nico de Vos V.O.F.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder  overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij Nico de Vos V.O.F. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Bakkerij Nico de Vos V.O.F. wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Nico de Vos V.O.F. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Bakkerij Nico de Vos V.O.F. zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen in geval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2 e alinea, bedoelde voor rekening van Bakkerij Nico de Vos V.O.F., in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Bakkerij Nico de Vos V.O.F. over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens  

Indien de klant aan Bakkerij Nico de Vos V.O.F. opgave doet van een adres, is Bakkerij Nico de Vos V.O.F. gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan:
Bakkerij Nico de Vos V.O.F. Generaal Pironstraat 22  4141CP Leerdam

Aansprakelijkheid

Bakkerij Nico de Vos V.O.F is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij Nico de Vos V.O.F. is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij Nico de Vos V.O.F. komen.. Bakkerij Nico de Vos V.O.F. draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto`s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij Nico de Vos V.O.F. eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij Nico de Vos V.O.F. is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij Nico de Vos V.O.F., tenzij er voor zover spraken mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij Nico de Vos V.O.F. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij Nico de Vos V.O.F. uitgesloten. 

Diversen

De klant van Bakkerij Nico de Vos V.O.F. dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bakkerij Nico de Vos geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakkerij Nico de Vos V.O.F. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig ( ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. In geval van overmacht, heeft Bakkerij Nico de Vos V.O.F. het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakkerij Nico de Vos V.O.F. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bakkerij Nico de Vos V.O.F. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Bakkerij Nico de Vos V.O.F. geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakkerij Nico de Vos V.O.F.. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakkerij Nico de Vos V.O.F. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakkerij Nico de Vos V.O.F.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakkerij Nico de Vos V.O.F. en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Klachten

De klant is gehouden de producten direct na op-of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van levering van producten, schriftelijk- of per e-mail bij Bakkerij Nico de Vos V.O.F.  te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco`s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Bakkerij Nico de Vos  V.O.F. te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.
 
Bakkerij Nico de Vos V.O.F.
Generaal Pironstraat 22
4141CP Leerdam
Tel: 0345610509
bakkerijnicodevos.nl
info@bakkerijnicodevos.nl
KvK:   53522109
BTW nr: 8509.12.295.B.01
 

Bakkerij
Nico de Vos

Generaal Pironstraat 22
4141 CP Leerdam

Telefoon: 0345 610509
info@bakkerijnicodevos.nl
 
Openingstijden:
Zondag Gesloten
Maandag 8.00 uur - 17.00uur
Dinsdag 8.00 uur - 12.30uur
Woensdag 8.00 uur - 17.00uur
Donderdag 8.00 uur - 17.00uur
Vrijdag 8.00 uur - 20.00uur
Zaterdag 8.00 uur - 16.30uur